Baspro s.r.o.  |  Mobil: +420 777 675 587  |  Kontaktujte nás

Baspro Logo

Baspro s.r.o.

Zajistíme pro Vás následující činnosti:

 • Vklad
 • Záznam
 • Poznámka
 • Oznámení změn
 •  


  Vklad

  Vkladem se zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv:

 • vlastnické právo
 • právo stavby
 • věcné břemeno
 • zástavní právo
 • budoucí zástavní právo
 • podzástavní právo
 • předkupní právo
 • vbudoucí výměnek
 • přídatné spoluvlastnictví
 • správa svěřenského fondu
 • výhrada vlastnického práva
 • výhrada práva zpětné koupě
 • výhrada práva zpětného prodeje
 • zákaz zcizení nebo zatížení
 • výhrada práva lepšího kupce
 • ujednání o koupi na zkoušku
 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka
 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka
 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
 • rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám

 •  

  Záznam

  Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva.

  Záznamem se do katastru zapisuje:

 • příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu
 • právo hospodařit s majetkem státu
 • správa nemovitostí ve vlastnictví státu
 • majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy
 • majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst
 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření
 •  

  Poznámka

  Poznámka je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.

  K nemovitostem se zapisuje poznámka o:

 • podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti
 • exekučním příkazu ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti
 • exekučním příkazu k postižení obchodního závodu
 • usnesení o pokračování vedení exekuce správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě
 • usnesení o pokračování výkonu rozhodnutí správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě
 • usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního závodu
 • vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka
 • usnesení o nařízení předběžného opatření
 • uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné
 • žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu
 • zahájení pozemkových úprav
 • rozhodnutí o schválení pozemkových úprav
 • jiném rozhodnutí než podle písmene m) nebo opatření obecné povahy, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru nebo se kterým je zákonem spojeno omezení
 • podané žalobě, kterou se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden vklad do katastru, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti zápisu
 • výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti
 • dovolání se neúčinnosti právního jednání
 • právu užívání nebo požívání, o němž se neprovádí zápis vkladem, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky
 • výhradě přednostního pořadí pro jiné právo
 • přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu
 • odkladu zrušení spoluvlastnictví a odkladu oddělení ze spoluvlastnictví
 • ujednání o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby nemá předkupní právo k pozemku
 • výhradě souhlasu se zatížením práva stavby
 • zákazu zřídit zástavní právo k nemovitosti
 • závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh
 • závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého
 • započetí výkonu zástavního práva
 • ujednání pořadí zástavních práv
 • uvolnění zástavního práva
 • svěřenském nástupnictví
 • zákazu nakládat s nemovitostí
 • dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu
 • předání údaje o nemovitosti do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků
 •  

  Oznámení změn

   

  Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá (§ 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

   

  Ohlášení změn se týká zejména změny obvodu stavby, způsobu využití stavby/pozemku, zánik stavby apod.

   

  Ohlášení změn je třeba doložit listinou, která změnu dokládá (např. územním rozhodnutím stavebního úřadu, souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, rozhodnutím orgánu státní správy lesů, geometrickým plánem).

   

  Povinnost ohlášení změn nemají vlastníci a jiní oprávnění u změny adresy trvalého pobytu a změny jména a příjmení evidované osoby, která je evidována v evidenci obyvatel, a dále pak u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru.